Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Konferencje- PL


III KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW
"WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA
ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM 2016"
3-4 LISTOPADA 2016

 

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Towarzystwo Naukowe Jakość i Środowisko oraz Studenckie Koło Naukowe „Oikos”zapraszają do udziału w: III Konferencji Młodych Naukowców „Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem – 2016” 3–4 listopada 2016 r.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

 

Hasłem przewodnim konferencji jest zarządzanie środowiskiem. Przez zarządzanie środowiskiem rozumie się wykonywanie funkcji zarządzania w stosunku do środowiska, jako systemu zarządzanego i jego poszczególnych komponentów (powietrza, wody, gleby itp.). Innymi słowy, jest to zarządzanie, którego przedmiotem jest środowisko bądź też zarządzanie jego użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem.
Współcześnie rozumiane zarządzanie środowiskiem jest pojęciem interdyscyplinarnym, integrującym wiele aspektów, wśród których do najważniejszych można zaliczyć aspekty: przyrodnicze, prawne, ekonomiczne, techniczne i etyczne, a także aspekty związane
z odpowiedzialnym zarządzaniem.
Celem konferencji jest integracja młodych naukowców i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju zrównoważonego, a także zachęcenie osób z różnych środowisk do współpracy i tworzenia interdyscyplinarnych zespołów, prowadzących badania związane z nowym paradygmatem rozwoju.
Pierwsza konferencja z cyklu „Współczesne uwarunkowania zarządzania środowiskiem” odbyła się w listopadzie 2013 r., a druga – w listopadzie 2014 r. W obydwu konferencjach brało udział po kilkudziesięciu uczestników, reprezentujących ośrodki naukowe z Polski i z zagranicy.

Konferencja jest organizowana we współpracy z:
• Kołem Naukowym „Oikos”, zrzeszającym studentów zainteresowanych środowiskowymi aspektami działalności gospodarczej człowieka oraz nowoczesnymi systemami zarządzania.
• Towarzystwem Naukowym Jakość i Środowisko, mającym na celu krzewienie i upowszechnianie nauki, prowadzenie i popieranie badań naukowych w szczególności dotyczących problematyki zarządzania jakością i środowiskiem.
Towarzystwo publikuje kwartalnik “Journal of Quality and Environmental Studies” (http://journalqe.com/).

• Instytutem Badań Gospodarczych, będącym samodzielną jednostką zaangażowaną w prowadzenie oraz popularyzację wyników badan naukowych w zakresie nauk ekonomicznych.
Strona internetowa Instytutu: http://www.badania-gospodarcze.pl/.

 

KALENDARIUM PRZYGOTOWAŃ

 

1. Termin nadsyłania wypełnionych zgłoszeń (drogą elektroniczną): do 15 października 2016 r.
2. Uczestnik konferencji jest zobowiązany do dnia 20 października 2016 r. do wniesienia opłaty konferencyjnej na konto: BZ WBK O/Jelenia Góra 10 1090 1926 0000 0001 1388 8430 z dopiskiem „Zarządzanie środowiskiem 2016”.
3. Termin nadsyłania artykułów drogą elektroniczną: 31 października 2016 r.
4. Termin konferencji: 3-4 listopada 2016 r.
5. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami:
• telefon sekretariat: 75-7538257
• fax sekretariat: 75-7538357
• e-mail: wpzs2013@gmail.com

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

1. Miejsce konferencji: hotel położony w malowniczym miejscu Kotliny Jeleniogórskiej. Szczegółowe informacje o miejscu obrad podane zostaną w drugim komunikacie.
2. Koszt udziału wynosi:
• 250 zł – dla studentów studiów licencjackich i magisterskich,
• 300 zł – dla studentów studiów doktoranckich,
• 350 zł – dla pracowników naukowych i innych uczestników.
3. W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają każdemu uczestnikowi:
• dwa obiady, uroczystą kolację, przerwy kawowe, nocleg ze śniadaniem z 3 na 4 listopada 2016 r., materiały konferencyjne oraz egzemplarz autorski publikacji pokonferencyjnej (monografii wieloautorskiej).
• możliwość zgłoszenia maksymalnie dwóch artykułów: jednego do monografii wieloautorskiej oraz jednego do czasopisma „The Journal of Quality and Environmental Studies” (artykuły zostaną opublikowane jeżeli pozytywnie przejdą proces recenzji).
• czas na wygłoszenie jednego referatu podczas konferencji.
4. Tytuły artykułów i streszczenia (abstrakty) zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem.
5. Każdy z uczestników może zgłosić jeden dodatkowy artykuł w języku polskim do monografii wieloautorskiej. Koszt publikacji wynosi 150 zł (kwotę tę należy dodać do kosztu uczestnictwa).
6. Każdy z uczestników może dodatkowo zgłosić artykuł do Prac Naukowych UE we Wrocławiu (10 pkt zgodnie z listą czasopism MNiSW 2015). Koszt publikacji wynosi 500 zł (kwotę tę należy dodać do kosztu uczestnictwa). W przypadku otrzymania negatywnej recenzji artykułu złożonego do Prac Naukowych uczestnik otrzyma zwrot opłaty w wysokości 250 zł.

 

PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE

 

1. Wyniki konferencji zostaną utrwalone poprzez opublikowanie nadesłanych artykułów w postaci publikacji pokonferencyjnej – monografii wieloautorskiej w języku polskim. Uczestnicy konferencji zainteresowani publikacją są zobowiązani do nadesłania artykułu o maksymalnej objętości 0,5 arkusza wydawniczego (maksymalnie: 21 tys. znaków), zgodnie z wymogami edytorskimi do dnia 1 listopada 2016 r. Wszystkie nadesłane artykuły poddane zostaną ślepej recenzji (single blind). Opublikowane zostaną artykuły, które otrzymają pozytywną recenzję. Planowany termin ukazania się publikacji: koniec pierwszego kwartału 2017 r. Wymogi edytorskie dla artykułów przeznaczonych do publikacji dostępne są na stronie konferencji (www.kzjis.ue.wroc.pl).
2. Do publikacji pokonferencyjnej (monografii wieloautorskiej) uczestnicy konferencji mogą złożyć również drugi artykuł (w języku polskim). Opłata za złożenie dodatkowego artykułu wynosi 150 zł.
3. W ramach opłaty konferencyjnej istnieje również możliwość opublikowania odrębnego artykułu w języku angielskim w czasopiśmie (kwartalniku) „The Journal of Quality and Environmental Studies” (zob. http://journalqe.com/). Czasopismo ukazuje się w postaci elektronicznej. Uczestnicy otrzymają recenzję artykułu pocztą elektroniczną po konferencji. Po otrzymaniu recenzji autorzy będą mieli 2 tygodnie na wniesienie poprawek wskazanych przez Recenzenta oraz odesłanie artykułów w celu publikacji. Artykuły anglojęzyczne o charakterze empirycznym zgłoszone przez zainteresowanych uczestników będą brały udział w konkursie. Wybrane artykuły zostaną opublikowane (pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji oraz dostosowania artykułu do wymagań edytorskich) w następujących czasopismach:
• Oeconomia Copernicana – dwa najlepsze artykuły (http://oeconomia.pl/)
• Journal of Competitiveness – dwa najlepsze artykuły (http://www.cjournal.cz/)
Autorzy wybranych artykułów nie będą ponosili dodatkowych opłat związanych z publikowaniem w powyższych czasopismach. Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych Oeconomia Copernicana posiada 11 punktów.
4. Uczestnicy konferencji mają także możliwość odpłatnego opublikowania artykułu w języku polskim lub angielskim w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informujemy, że zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego posiadają 10 punktów. Szczegółowe informacje zostaną przekazane zainteresowanym. Tytuł zeszytu brzmi „Odpowiedzialne zarządzanie. Sustainability – quality – efficiency”.

 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

 

• prof. Tadeusz Borys, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – przewodniczący
• prof. Andrzej Graczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• dr hab. Joost Platje, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
• dr hab. Karol Kociszewski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• dr Robert Knipschild, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie
• dr Sławomir Wawak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
• dr Monika Paradowska, Uniwersytet Opolski
• dr Adam Balcerzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

• dr inż. Katarzyna Hys, Politechnika Opolska
• dr inż. Liliana Hawrysz, Politechnika Opolska

• dr inż. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Politechnika Świętorzyska
• dr Alicja Graczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

• dr Bartosz Bartniczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• dr Tomasz Brzozowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• dr Michał Ptak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• dr Sabina Zaremba-Warnke, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• dr Piotr Rogala, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• dr Paweł Skowron, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• dr Agnieszka Kister, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• dr Wiktor Szydło, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

 

• dr Bartosz Bartniczak – przewodniczący
• dr Michał Ptak – wiceprzewodniczący,
• mgr Dagmara Dyrda – wiceprzewodnicząca,
• dr Tomasz Brzozowski
• dr Piotr Rogala
• dr Paweł Skowron
• dr Sabina Zaremba–Warnke
• mgr Agnieszka Zdun

• mgr Andrzej Brzuśnian
• mgr Sylwia Jagiełło
• mgr Zuzanna Jurkiewicz
• mgr Małgorzata Kwiatkowska
• mgr Cezary Kwiatkowski
• mgr Klaudia Lebiedź
• mgr Anna Syroczyńska
• mgr Anita Tkocz
• Magdalena Menc

[pobierz] 1.3 MB Ulotka 2016
[pobierz] 0.2 MB Zaproszenie 2016
[pobierz] 0.3 MB Karta zgłoszenia 2016
[pobierz] 0.1 MB Wymagania edytorskie 2016